Członek wspierający SEP

Członek wspierający SEP

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STATUS CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO SEP

Wyciąg ze statutu SEP z 13 listopada 2008 r.: § 13.

1. Postanowienia ogólne

 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca je materialnie.
 • Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego – osobę prawną ogólnokrajowej infrastruktury energetyki, informatyki i telekomunikacji o charakterze globalnym, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.
 • Członek wspierający ma prawo do:
  • udziału z głosem doradczym w WZDO, WZD na zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny,
  • udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP,
  • uzyskania referencji SEP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych,
 • korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu,
 • korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych,
 • korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na stronie internetowej SEP,
 • zgłaszania propozycji do programu działania SEP,
 • używania tytułu członek wspierający SEP przy nawie firmy.

2. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:

 • rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi,
 • skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.
 • przyjęcie członka wspierającego, zwanego dalej w skrócie CW, następuje na podstawie deklaracji podpisanej przez kierownictwo jednostki zgłaszającej, wzór deklaracji w załączeniu,
 • zarząd przyjmujący w SEP i członek wspierający mogą zawrzeć porozumienie uściślające zakres współpracy i wzajemnych świadczeń,
 • członek wspierający występuje za pośrednictwem swego przedstawiciela podanego w deklaracji lub upoważnionego jego zastępcy.

3. Uprawnienia członka wspierającego do:

 • korzystania z pomocy naukowo-technicznej ze strony jednostek organizacyjnych SEP obejmującej m. in.:
  • inicjowanie przez SEP imprez przyczyniających się do realizacji technicznych i ekonomicznych celów działalności CW oraz współudział przy realizacji imprez tego rodzaju,
  • informowanie CW o organizowanych przez SEP konferencjach, naradach, sympozjach, odczytach i wycieczkach oraz zapewnienie możliwości udziału w nich zainteresowanych przedstawicieli CW,
  • opiniowanie na wniosek CW lub z inicjatywy własnej SEP na
 • uzgodnionych warunkach opracowań dotyczących działalności CW,
  zapewnianie pierwszeństwa w korzystaniu przez CW z usług agend SEP (Biura).