Członek zwyczajny SEP

Członek zwyczajny SEP

Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

 • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
 • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
 • technicy wszystkich dziedzin elektryki,
 • absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
 • inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

2. Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju – zarząd główny.

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,
 • przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,
 • udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,
 • korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,
 • występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,
 • ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,
 • czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,
 • przestrzegania zasad etycznego postępowania,
 • opłacania składki członkowskiej.

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego – zarządowi głównemu,
 • skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego udokumentowanego upomnienia,
 • wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

Wszelkie wpłaty w tym wpłaty składek członkowskich należy dokonywać na konto :

Kredyt Bank S.A. Oddział w Przemyślu
Nr 36 1500 1634 1216 3006 1356 0000