Egzaminy

Informacje ogólne

Informujemy, że opłata za jeden egzamin kwalifikacyjny obligatoryjnie wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2024, od 1 stycznia, jest to kwota 424,20 zł. Wnioski na egzamin przyjmuje skarbnik KK Dariusz Sikociński.

Do wniosku należy dołączyć:- potwierdzenie uiszczenia opłaty, - dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy zgodnie z §6 pkt 2 RMKiŚ z dnia 1 lipca 2022r (rozporządzenie znajduje się w zakładce do pobrania)

Wszelkie wpłaty w tym wpłaty składek członkowskich jak też opłaty za egzamin na uprawnienia SEP należy dokonywać na konto :

Santander Oddział w PrzemyśluNr 36 1500 1634 1216 3006 1356 0000W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o sprawdzenie kwalifikacji oraz rodzaj świadectwa (eksploatacja/dozór).

Uwaga! Na egzamin kwalifikacyjny należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości. Opłatę za egzamin należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego.

Egzaminy na uprawnienia SEP odbywają się:w pierwszy wtorek miesiąca w Przemyślu ul. Sportowa 3 o godz. 15:00(kontakt z Panem Dariuszem Sikocińskim 574 823 843). w trzeci wtorek miesiąca w Jarosławiu ul. Elektrowniana 4 o godz. 15:00(kontakt z Panem Sławomirem Sołtysiakiem 600 247 053)
Komisja kwalifikacyjna SEP

AKT POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 261 Na podstawie art 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz § 12 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) z dniem czerwca 2016 r. powołuję Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Przemyski do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 załącznika nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia

AKT POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 261 – PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr 261/100/18/22, Gdańsk, dnia 16 lutego 2022

Komisja kwalifikacyjna SEP przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji i dozoru zakończone wydaniem świadectw kwalifikacyjnych.

Sprawdzanie kwalifikacji odbywa się zgodnie z aktami prawnymi: Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz.1189).
Wymagana wiedza

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie kwalifikacyjnym wiedzą w zakresie:

Na stanowisku DOZORU
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych.
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego – dozór
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacja – grupa 1 - wersja PDF

Na stanowisku EKSPLOATACJI
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego – eksploatacja
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacja – grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – grupa 1 - wersja PDF

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej działalności oraz oferty.

Telefon

tel: (16) 676 30 11

fax: (16) 676 30 05

Email

sep.przemysl@gmail.com

Adres

ul. Sportowa 3

37-700 Przemyśl

Dane

KRS 0000032870

NIP 5260000979