Egzaminy

Egzaminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSLATE with x

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=["ar","bg","ca","zh-CHS","zh-CHT","cs","da","nl","en","et","fi","fr","de","el","ht","he","hi","mww","hu","id","it","ja","tlh","ko","lv","lt","ms","mt","no","fa","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","th","tr","uk","ur","vi","cy"]; var LanguageMenu_values=["Arabic","Bulgarian","Catalan","Chinese Simplified","Chinese Traditional","Czech","Danish","Dutch","English","Estonian","Finnish","French","German","Greek","Haitian Creole","Hebrew","Hindi","Hmong Daw","Hungarian","Indonesian","Italian","Japanese","Klingon","Korean","Latvian","Lithuanian","Malay","Maltese","Norwegian","Persian","Polish","Portuguese","Romanian","Russian","Slovak","Slovenian","Spanish","Swedish","Thai","Turkish","Ukrainian","Urdu","Vietnamese","Welsh"]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup';

TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
<!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> </a-->
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement("div"); origLangDiv.id = "OriginalLanguageDiv"; origLangDiv.innerHTML = "ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);

Informujemy, że opłata za jeden egzamin kwalifikacyjny obligatoryjnie wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2023 jest to kwota 349 zł. Wnioski na egzamin przyjmuje skarbnik KK Dariusz Sikociński.

Do wniosku należy dołączyć:
– potwierdzenie uiszczenia opłaty,
– dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy zgodnie z §6 pkt 2 RMKiŚ z dnia 1 lipca 2022r (rozporządzenie znajduje się w zakładce do pobrania)

Wszelkie wpłaty w tym wpłaty składek członkowskich jak też opłaty za egzamin na uprawnienia SEP należy dokonywać na konto :

Santander Oddział w Przemyślu
Nr 36 1500 1634 1216 3006 1356 0000
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o sprawdzenie kwalifikacji oraz rodzaj świadectwa (eksploatacja/dozór).

Uwaga! Na egzamin kwalifikacyjny należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości. Opłatę za egzamin należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego.

Egzaminy na uprawnienia SEP odbywają się:
w pierwszy wtorek miesiąca w Przemyślu ul. Sportowa 3 o godz. 15:00
(kontakt z Panem Dariuszem Sikocińskim 695 701 667).
w trzeci wtorek miesiąca w Jarosławiu ul. Elektrowniana 4 o godz. 15:00
(kontakt z Panem Sławomirem Sołtysiakiem 600 247 053)


Komisja kwalifikacyjna SEP

AKT POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 261 Na podstawie art 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz § 12 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) z dniem czerwca 2016 r. powołuję Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Przemyski do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 załącznika nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia

AKT POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 261 – PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr 261/100/18/22, Gdańsk, dnia 16 lutego 2022

Komisja kwalifikacyjna SEP przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji i dozoru zakończone wydaniem świadectw kwalifikacyjnych.

Sprawdzanie kwalifikacji odbywa się zgodnie z aktami prawnymi:
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz.1189).


Wymagana wiedza

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie kwalifikacyjnym wiedzą w zakresie:

Na stanowisku DOZORU

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego – dozór
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – grupa 1

Na stanowisku EKSPLOATACJI

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego – eksploatacja
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacja – grupa 1