Składki członkowskie

Składki członkowskie

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) obowiązani są na podstawie statutu do opłacania składek członkowskich. Ich wysokość ustalana jest uchwałą Zarządu Głównego SEP na każdy rok przed jego rozpoczęciem.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SEP nr 25/2018 z dn. 28.11.2018
składka członkowska od 01.01.2019 roku wynosi:

  • Normalna 13 zł/m-c = 156,- zł / rok
  • Ulgowa 6,50 zł/m-c = 78,- zł / rok

Składki ulgowe opłacają członkowie:

1) emeryci i renciści,

2) studenci i uczniowie,

3) przebywający na urlopach wychowawczych,

4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,

5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej.

Składki najlepiej opłacać przelewem na konto Oddziału Przemyskiego SEP

Santander Bank S.A. Oddział w Przemyślu
Nr 36 1500 1634 1216 3006 1356 0000

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego (Członka SEP) oraz za jaki okres jest opłacana składka.